Garancia kvality

Garancia kvality
Barometr
 
RE/MAX vám ako jediná realitná spoločnosť garantuje kvalitu svojich služieb
Naši zákazníci sú pre nás vždy na prvom mieste, a preto robíme maximum, pre ich spokojnosť. Stopercentný servis a služby sú pre nás samozrejmosťou. Ako jediní na trhu garantujeme kvalitu ponúkaných služieb a zaviedli sme preto obchodné podmienky, ktoré sú popísané ďalej.
 
Tiež sústavne meriame stupeň úrovne nášho zákazníckeho servisu. Náš Barometer kvality, ktorý meria stupeň spokojnosti našich zákazníkov, jasne ukazuje, že počet reklamácií vzhľadom k celkovému počtu realizovaných predajov je u nás minimálny a že stupeň miery spokojnosti našich zákazníkov je na 99,8%.
 
SÚBOR PRAVIDEL A NÁSTROJOV GARANTUJÚCI KVALITU SLUŽIEB
Obchodné podmienky
Obchodné podmienky spoločnosti RE/MAX
1. Pojmy
Realitnou kanceláriou RE/MAX sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX. Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.
 
Realitným maklérom sa rozumie osoba vyškolená v rámci systému RE/MAX, nezávisle podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorá je zmluvne zaviazaná k niektorej z realitných kancelárii RE/MAX a na základe zmluvy s ňou je oprávnená na užívanie systému RE/MAX.
 
Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej niektorá z realitných kancelárií RE/MAX alebo niektorý z realitných maklérov poskytujú realitné služby.
 
Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní realitných služieb (sprostredkovanie predaja či prenájmu nehnuteľnosti) uzavretá medzi konkrétnou realitnou kanceláriou RE/MAX a klientom.
 
 
 
2. Etický kódex
Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri postupujú pri poskytovaní svojich služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a Etickým kódexom RE/MAX Slovakia.
 
 
 
3. Zmluva o sprostredkovaní
Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri poskytujú realitné služby len na základe písomnej zmluvy. Všetky garancie a výhody poskytované klientovi v rámci systému RE/MAX sú podmienené uzavretím písomnej zmluvy.
 
 
 
4. Odmena
Za poskytovanie realitných služieb patrí realitným kanceláriám RE/MAX a ich realitným maklérom odmena (provízia) uvedená v zmluve o sprostredkovaní. Realitná kancelária RE/MAX je povinná bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu riadny daňový doklad o vyúčtovaní odmeny (provízie), ktorý bude popri všetkých právnych náležitostiach obsahovať aj príslušnú výšku DPH, ak je realitná kancelária RE/MAX platcom DPH. Odmena zahŕňa odmenu za sprostredkovanie predaja / prenájmu nehnuteľnosti a zahŕňa Minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli v konkrétnom prípade klientom využité.
 
 
 
5. Postup pri predaji/prenájme a vzorové dokumenty
Popis štandardného postupu predaja / prenájmu nehnuteľnosti a vzorové dokumenty sú uvedené - TU.
 
 
 
6. Úschovy peňazí a depozitné účty
Realitné kancelárie RE/MAX a sú oprávnené ponúkať iba notársku alebo bankovú úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti. Realitné kancelárie RE/MAX majú povinnosť viesť samostatný bankový účet, na ktorom sú skladané prostriedky klientov , a to oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku kancelárie.
 
 
 
7. Minimálny rozsah služieb
Obhliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného.
 
Inzercia na webe www.re-max.sk.
 
Uzatvorenie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu, zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán potrebných k uzatvorení zmluvy o advokátskej či notárskej úschove, príp. zmluvy o zmluve budúcej kúpnej.
 
Príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej zmluve kúpnej / nájomnej, kúpnej / nájomná zmluva, zmluva o advokátskej úschove, návrh na vklad).
 
Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 
Odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokol.
 
 
 
8. Stav nehnuteľnosti
Realitné kancelárie RE/MAX ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.
 
 
 
9. Informačná povinnosť
Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri po celú dobu platnosti zmluvy pravidelne informujú klienta o stave objednaných služieb.
 
 
 
10. Reklamácie
Klient môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa Reklamačného poriadku RE/MAX Slovakia, ktorého celé znenie je zverejnené na webových stránkach www.re-max.sk. Klient má právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb u akejkoľvek realitnej kancelárie RE/MAX alebo priamo v RE/MAX Slovakia (email: info@re-max.sk). Realitné kancelárie RE/MAX i pracovníci RE/MAX Slovakia sú povinní sa vždy riadiť Reklamačným poriadkom RE/MAX Slovensko a akúkoľvek pripomienku či sťažnosť klienta bez zbytočného odkladu vybaviť.
 
 
 
11. Ombudsman
Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri garantujú klientom nezávislé preskúmanie a posúdenie reklamácií prostredníctvom ombudsmana.
 
 
 
12. Identifikačná povinnosť
Realitné kancelárie RE/MAX sú v súlade so zákonom č.297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v platnom znení, povinnou osobou a ako také majú povinnosť vykonať identifikáciu klienta a identifikačné údaje po zákonom stanovenú dobu uchovať.
 
 
 
Záruka spokojnosti zákazníka
Zameriavame sa na potreby našich zákazníkov a riadime sa princípmi "RE/MAX Záruka spokojnosti zákazníka".
 
Profesionálne predajné štandardy
Dbáme na to, aby bol rast generovaný znalosťami a profesionalitou, preto sa v obchodovaní riadime Profesionálnymi predajnými štandardmi.

RE/MAX Home vám ako jediná realitná spoločnosť garantuje kvalitu svojich služieb

Naši zákazníci sú pre nás vždy na prvom mieste, a preto robíme maximum, pre ich spokojnosť. Stopercentný servis a služby sú pre nás samozrejmosťou. Ako jediní na trhu garantujeme kvalitu ponúkaných služieb a zaviedli sme preto obchodné podmienky, ktoré sú popísané ďalej.

 

Ppočet reklamácií vzhľadom k celkovému počtu realizovaných predajov je u nás minimálny a že stupeň miery spokojnosti našich zákazníkov je na 99,8%.

 

SÚBOR PRAVIDEL A NÁSTROJOV GARANTUJÚCI KVALITU SLUŽIEB

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti RE/MAX Home

1. Pojmy

Realitnou kanceláriou RE/MAX Home sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX. Realitná kancelária RE/MAX Home je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.

 

Realitným maklérom sa rozumie osoba vyškolená v rámci systému RE/MAX Home, nezávisle podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorá je zmluvne zaviazaná k realitnej kancelárii RE/MAX Homea na základe zmluvy s ňou je oprávnená na užívanie systému RE/MAX Home .

 

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária RE/MAX Home alebo niektorý z realitných maklérov poskytujú realitné služby.

 

Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní realitných služieb (sprostredkovanie predaja či prenájmu nehnuteľnosti) uzavretá medzi realitnou kanceláriou RE/MAX Home a klientom.

 

2. Etický kódex

Realitné kancelárie RE/MAX Home  a ich realitní makléri postupujú pri poskytovaní svojich služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a Etickým kódexom RE/MAX Slovakia.

 

3. Zmluva o sprostredkovaní

Realitná kancelária RE/MAX Home a jej realitní makléri poskytujú realitné služby len na základe písomnej zmluvy. Všetky garancie a výhody poskytované klientovi v rámci systému RE/MAX Home sú podmienené uzavretím písomnej zmluvy.

 

4. Odmena

Za poskytovanie realitných služieb patrí realitnej kancelárii RE/MAX Home a jej realitným maklérom odmena (provízia) uvedená v zmluve o sprostredkovaní. Realitná kancelária RE/MAX Home je povinná bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu riadny daňový doklad o vyúčtovaní odmeny (provízie), ktorý bude popri všetkých právnych náležitostiach obsahovať aj príslušnú výšku DPH, ak je realitná kancelária RE/MAX Home platcom DPH. Odmena zahŕňa odmenu za sprostredkovanie predaja / prenájmu nehnuteľnosti a zahŕňa Minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli v konkrétnom prípade klientom využité.

 

5. Postup pri predaji/prenájme a vzorové dokumenty

Popis štandardného postupu predaja / prenájmu nehnuteľnosti a vzorové dokumenty sú uvedené.

 

6. Úschovy peňazí a depozitné účty

Realitná kancelária RE/MAX Home je oprávnená ponúkať iba notársku alebo bankovú úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti. Realitná kancelária RE/MAX Home má povinnosť viesť samostatný bankový účet, na ktorom sú skladané prostriedky klientov, a to oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku kancelárie. 

 

7. Minimálny rozsah služieb

  • Obhliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného.
  • Inzercia na webe www.re-max.sk
  • Uzatvorenie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu, zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán potrebných k uzatvorení zmluvy o advokátskej či notárskej úschove, príp. zmluvy o zmluve budúcej kúpnej.
  • Príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej zmluve kúpnej / nájomnej, kúpnej / nájomná zmluva, zmluva o advokátskej úschove, návrh na vklad).
  • Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
  • Odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokol.

 

 8. Stav nehnuteľnosti

Realitná kancelária RE/MAX Home ani jej realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

 

9. Informačná povinnosť

Realitná kancelária RE/MAX Home jej realitní makléri po celú dobu platnosti zmluvy pravidelne informujú klienta o stave objednaných služieb.

 

10. Reklamácie

Klient môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa Reklamačného poriadku RE/MAX Slovakia, ktorého celé znenie je zverejnené na webových stránkach www.re-max.sk. Klient má právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb u realitnej kancelárie RE/MAX Home alebo priamo v RE/MAX Slovakia (email: info@re-max.sk). Realitná kancelária RE/MAX Home i pracovníci RE/MAX Slovakia sú povinní sa vždy riadiť Reklamačným poriadkom RE/MAX Slovensko a akúkoľvek pripomienku či sťažnosť klienta bez zbytočného odkladu vybaviť.

 

11. Ombudsman

Realitná kancelária RE/MAX Home a jej realitní makléri garantujú klientom nezávislé preskúmanie a posúdenie reklamácií prostredníctvom ombudsmana.

 

12. Identifikačná povinnosť

Realitná kancelária RE/MAX Home je v súlade so zákonom č.297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v platnom znení, povinnou osobou a ako také majú povinnosť vykonať identifikáciu klienta a identifikačné údaje po zákonom stanovenú dobu uchovať.

 

 

Záruka spokojnosti zákazníka

Zameriavame sa na potreby našich zákazníkov a riadime sa princípmi "RE/MAX Záruka spokojnosti zákazníka".

 

Profesionálne predajné štandardy

Dbáme na to, aby bol rast generovaný znalosťami a profesionalitou, preto sa v obchodovaní riadime Profesionálnymi predajnými štandardmi.

RE/MAX Home
Švabinskeho 13, 851 01 Bratislava
Web: www.remaxpetrzalka.sk
+421 944 916 549
home@re-max.sk