RE/MAX Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 36276065 (ďalej len spoločnosť RE/MAX SR“), ktorá je výhradným držiteľom regionálnej franšízy RE/MAX pre Slovenskú republiku.

 • Realitnou kanceláriou RE/MAX sa rozumie fyzická či právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze uzatvorenej so spoločnosťou RE/MAX Slovakia zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX.
 • Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.
 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária RE/MAX poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") u príslušnej realitnej kancelárie RE/MAX.
 • Príslušná realitná kancelária RE/MAX spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti RE/MAX Slovenská republika www.remax-slovakia.sk (alebo na konci tejto stránky).
 • Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária RE/MAX s klientom písomne nedohodne inak.
 • Reklamáciu môže realitná kancelária RE/MAX uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane realitnej kancelárie RE/MAX nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb. Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovakia.
 • Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovakia. Spoločnosť RE/MAX Slovakia vyhodnotí reklamáciu a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušnú realitnú kanceláriu RE/MAX, aby vykonala náležitú nápravu podľa pokynov spoločnosti RE/MAX Slovakia.
 • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária RE/MAX a spoločnosť RE/MAX Slovakia dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 • . Spracúvanie osobných údajov realitnou kanceláriou RE/MAX a spoločnosťou RE/MAX Slovakia je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je klient zmluvnou stranou. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle spoločnosti RE/MAX Slovensko www.re-max.sk v sekcii Nové pravidlá ochrany osobných údajov podľa GDPR pre sieť RE/MAX
 • Klient má právo obrátiť sa na spoločnosť RE/MAX Slovakia (napr. e-mailom na adresu: info@re-max.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária, ďalej len „RK“ vybavila jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva. Ak spoločnosť RE/MAX Slovakia na žiadosť klienta odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa (klienta) požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ (klient). Okrem ARS má klient právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach tu. 

 • Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie RE/MAX na území Slovenskej republiky.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. mája 2006. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika.

Aktualizovaný dňa 25. mája 2018 spoločnosťou RE/MAX Slovakia. RE/MAX Slovakia

man-reklamacny-formular.ods (20115)

 

 

 

 

 

 

RE/MAX Home
Švabinskeho 13, 851 01 Bratislava
Web: www.remaxpetrzalka.sk
+421 944 916 549
home@re-max.sk